Evangelija šiandien

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
Kančia pagal Morkų. 

Nežymima kryželiais knyga nei kakta ir neatsakoma. 

 = Jėzus; P = pasakotojas; B = bičiuliai ir mokiniai; M = minia; K = kiti veikėjai 

Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių? 

P Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir Rašto aiškintojais bei visa teismo taryba, padarę sprendimą, surakintą Jėzų nuvedė ir perdavė Pilotui. O Pilotas paklausė jį: K „Ar tu esi žydų karalius?“ 

P Jis atsakė:  „Taip yra, kaip sakai.“ P Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė. 

Tad Pilotas vėl klausė Jėzų: K „Tu nieko neatsakai? Žiūrėk, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina.“ P Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo, ir Pilotas labai stebėjosi. 

Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys, vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie sąmyšio metu buvo nužudę žmogų. Susirinkusi minia pradėjo prašyti to, ką visuomet Pilotas darydavo. Pilotas prabilo: K „Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių?“ P Mat jis žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo. Tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmones reikalauti, kad verčiau paleistų jiems Barabą. 

Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos: K „O ką man daryti su žydų karaliumi?“ 

P Tie ėmė šaukti: M „Ant kryžiaus jį!“ 

P Pilotas dar klausė: K „O ką gi pikta jis yra padaręs?“ 

P Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti: M „Ant kryžiaus jį!“ 

P Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti. 

Nupynę jie uždeda jam erškėčių vainiką 

Kareiviai nusivedė Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. Jie apvilko jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždėjo jam erškėčių vainiką ir pradėjo jį sveikinti: K „Sveikas, žydų karaliau!“ P Jie daužė jam galvą nendrine lazda, spjaudė ir priklaupdami neva garbino jį. Prisityčioję nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet [kareiviai] išvedė Jėzų nukryžiuoti. 

Jie nuveda Jėzų į Golgotos vietą 

Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį – Simoną Kirėnietį, Aleksandro ir Rufo tėvą – panėšėti jo kryžių. Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą; išvertus tai reiškia: „Kaukolės vieta“. 

Jis buvo priskaitytas prie piktadarių 

Ten davė jam mira atmiešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikalė jį prie kryžiaus ir pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas: „Žydų karalius“. Kartu su juo nukryžiavo du plėšikus: vieną iš dešinės, kitą iš kairės. 

Kitus gelbėdavo, o savęs negali išgelbėti 

Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: M „Še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas ją atstatai. Gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus!“ 

P Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su Rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs: K „Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegu dabar nužengia nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume.“ P Jį plūdo ir kartu nukryžiuotieji. 

Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasią 

Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus garsiai sušuko:  Eli, Eli, lema sabachtani? P Tai reiškia:  Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!

Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė: K „Matai, jis šaukiasi Elijo.“ P Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti, tardamas: K „Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti.“ P Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasią. 

Čia atsiklaupiama ir padaroma pertraukėlė. 

P Tuo metu šventyklos uždanga perplyšo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė: K „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“ 

Tai Viešpaties žodis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *