Šventųjų pasaulis

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA

Gailestingumo Motinos šventė greta rugsėjo 8 d. švenčiamos Šili­nės yra viena iš dviejų didelių iškilmių, susijusių su ypatinga Mer­gelės Marijos globa Lietuvai. Pasak liturgijoje dažnai kartojamos Salve Regina – „Sveika, karaliene“ – antifonos, Mergelė Marija tikrai yra Mater Misericordiae – Gailestingumo Motina. Jau pirmą savo egzistencijos akimirką apsaugota nuo gimtosios nuo­dėmės ir tapusi Šventosios Dvasios sužadėtine, Marija nuostabiai patyrė Dievo gailestingumo pilnatvę. Per Apreiškimą ištardama fiat – „tebūnie“, ji sutiko bendradarbiauti su Viešpačiu įvykdant išganymo planą. Vėliau, stovėdama prie Kryžiaus, ji tapo ne tik Jėzaus, bet ir Bažnyčios bei visų žmonių motina. Marija su didžiu­le meile žvelgia į visą žmoniją. Todėl ji gauna iš Dievo didžiausių malonių tiems, kurie, kaip mylimasis apaštalas Jonas, „priima ją pas save“ ir pripažįsta savo Motina. Ji leidžia stipriau patirti Die­vo gailestingumą tokioms šalims, kaip Lietuva, kurios pasišvenčia jai ir kurių žmonės pratę dažnai šauktis jos pagalbos. Vilniaus Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos pa­veikslas, nežinomo dailininko tapytas apie 1620–1625 m., iš pradžių kabojo ant pietinių Vilniaus miesto sienos vartų. Tačiau jo ypatingo viešo gerbimo pradžia sietina su 1655–1661 m. karo su Maskva laikotarpiu. Saugodamas miesto vartus, naktimis virš miesto danguje pasirodydavęs Aušros Vartų Dievo Motinos at­vaizdas. Atsidėkojant už globą, 1671 m. paveikslas imtas puošti auksuoto sidabro drabužiu. Paveikslui pastatyta ir medinė koply­čia, saugojusi nuo lietaus, vėjo ir piktadarių. Šiai 1712–1715 m. sudegus, pastatyta nauja mūrinė koplyčia, šiek tiek rekonstruota 1829 m.Pirmos ypatingos iškilmės Aušros Vartų Dievo Motinai pagerbti surengtos po 1706 m. gegužės 18 d. Vilniaus gaisro. Nuo 1735 m. Aušros Vartuose lapkričio antrą savaitę imta švęsti Dievo Motinos Globos šventę. Ji išaugo į iškilmingus aštuonias dienas trunkančius atlaidus, 1773 m. popiežiui Klemensui XIV suteikus tam reika­lingas privilegijas. 1927 m. liepos 2 d. Aušros Vartų Marija vai­nikuota popiežiaus Pijaus XI palaimintais aukso vainikais ir jai suteiktas Gailestingumo Motinos titulas. Tai reiškia, kad paveiks­las oficialiai pripažintas stebuklingu. Dabar lapkričio 16 d. Gai­lestingumo Motinos iškilmė švenčiama visoje Lietuvoje, o Vilniuje tuo metu vyksta aštuonias dienas trunkantys Aušros Vartų atlai­dai. Ypač per atlaidus, bet ir visus metus, Aušros Vartų Gailestin­gumo Motina gausiai lankoma; prie jos meldžiasi vilniečiai ir ne­mažai piligrimų ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Lenkijos bei kitų kraštų, katalikų, graikų apeigų katalikų ir stačiatikių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *